Et løft af folkeskolen med ca. 10 millioner kroner årligt til bl.a. to-voksenordninger og lavere klassekvotienter. Penge til at styrke børne- og familierådgivningen. Nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 %. Og så skal Ringsted Sport Center udvides. Det er nogle af hovedelementerne i budgetaftalen for 2021 i Ringsted Kommune.

Der er indgået budgetaftale for 2021 i Ringsted Kommune mellem samtlige partier – Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne samt Ringstedlisten. Byrådet skal endeligt vedtage budgettet for 2021 på byrådsmødet torsdag den 8. oktober.

”Byrådet har gennem de seneste år sikret en meget sund økonomi for Ringsted Kommune, og udligningsreformen har givet nye muligheder, så med budgettet for 2021 investerer vi betydeligt i fremtidens service, bygninger og anlæg”, siger borgmester Henrik Hvidesten og fortsætter:

”Igen i år har vi et forlig, som hele Byrådet står bag, og det sikrer borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere stabile og holdbare løsninger. Det er også med til at gøre Ringsted til en attraktiv kommune for tilflyttere og nye virksomheder”.

Fagligt løft og færre børn i klasserne i folkeskolen
For partierne har børn, uddannelse og familier været et af fokuspunkterne i årets budgetaftale.

I alt tilføres folkeskolerne ca. 10 millioner kroner mere om året. Pengene afsættes til, at der maksimalt må være 24 elever i nye klasser fra skoleåret 2021/2022. Og der tilføres fra skoleåret 2021/22 ressourcer til en såkaldt 2-voksenordning særligt til undervisning i dansk og matematik – f.eks. til klasser med flere end 22 elever eller til klasser, hvor der er særlige udfordringer.

Alt i alt er målet for partierne med de ekstra penge til folkeskolerne, at elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger. Helt konkret er det Byrådets ambition, at de faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver i bundne prøvefag mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2023.
Derudover indeholder budgetaftalen også en ambition om at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet ved at der kommer mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Målsætningen er, at andelen af uddannede pædagoger kommer til at udgøre mindst 60 % inden udgangen af 2022. Derudover er det forventningen, at der kommer midler fra staten til at indføre minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Og endeligt skal Ringsted Kommunes Børne- og Familierådgivning og Ungeenheden, der bl.a. støtter vanskeligt stillede børn, unge og familier, styrkes. Det sker bl.a. ved at gøre fire midlertidige stillinger faste og tilføre yderligere midler til en ekstra stilling.

Store investeringer i udvikling af idræts- og fritidsområdet
Budgetaftalen for 2021 giver flere penge til nye anlæg og bygninger i kommunen.

Der sættes ca. 11 millioner kroner mere af til udvidelsesplanerne for Ringsted Sport Center, så arbejdet med at bygge en ny foyer, ny café og en ny multisal kan sættes i gang. Der er også penge til et nyt saunaland ved Ringsted Sport Center. På fritidsområdet er der også afsat penge til, at der skal etableres stier omkring den nye kunstgræsbane i Benløse.

De seneste to år har det mobile bibliotek – Mobibben – stået en uge ad gangen i fire af kommunens landområder. Med budgetaftalen er der sat penge af til, at der kan indkøbes to nye mobibber, så mindst alle de lokalområder, der i dag betjenes af bogbussen, fremover får besøg af en Mobib en uge hver måned.
Endeligt er der også sat penge af til etablering af en legeplads ved daginstitutionen Solstrålen i Benløse.

Skattebetaling ned med 32 millioner kroner
Allerede for en måneds tid siden indgik partierne i øvrigt den første delaftale for næste års budget med en skattesænkning på 0,6 % om året. Det betyder, at borgerne i kommunen fremover skal betale ca. 32 millioner kroner mindre i skat årligt. Staten yder et tilskud på 20 millioner kroner årligt til skattenedsættelse, mens Ringsted Kommune selv finansierer de sidste 12 millioner kroner.

Partierne udtaler følgende i forbindelse med budgetaftalen:

Klaus Hansen, Venstre:
”I Venstre er vi overordentlig tilfredse med et budget, der i høj grad står i børnenes tegn. Vi har formået at nedsætte beskatningen af kommunens borgere og virksomheder. Samtidig er det lykkedes os at finde ekstra penge til mange vigtige områder. Vore folkeskoler får et kæmpe fagligt kvalitetsløft. Vi sænker elevtallet i de kommende klasser markant, og vi sikrer mulighed for to voksne i de klasser, hvor der er særlige behov. For vi er fast besluttede på, at de faglige resultater mindst skal være på landsgennemsnittet senest om tre år. For de mindste børn vil en større del af personalet fremover bestå af uddannede pædagoger, uden at forældrene vil opleve takststigning. Desuden sikrer vi økonomi til en snarlig udvidelse af dagtilbudskapaciteten i både Jystrup og Benløse.”

Per Flor, Socialdemokraterne:
”Vi er rigtig glade for, at vores forslag om at sænke klassekvotienten for nye klasser i folkeskolen til 24 elever blev vedtaget. Det giver bedre forhold både for elever og lærere – og så lærer eleverne bedre. Vi har også fundet penge til en løsning på dagtilbudskapaciteten i Benløse og Jystrup. På ældreområdet er det godt, at vi nu løbende kan få udskiftet og renoveret træningsmaskiner, vi skal nu prøve at arbejde med selvstyrende teams i hjemmeplejen, og det er godt, at der kommer flere voksenelever i hjemmeplejen. Det har også været vigtigt for os, at ældre-, børne-, og socialområdet holdes fri for besparelser. Og så er det fint, at der er penge til en lejeaftale for brugen af Kærehave Skov.”

Daniel Nørhave, Dansk Folkeparti:
”Vi har fået penge til en pulje til nye tiltag til aftenskolerne, og så er det vigtigt for os, at der kommer gadelys på hele skolestien i Benløse. Børne- og Familierådgivningen får tilført flere midler, indtil deres gæld er betalt, så de får bedre muligheder til at støtte børn, unge og familier. Jeg er også glad for, at vi i forbindelse med den nye udviklingsplan for udearealerne ved Ringsted Sport Center skal se på, hvordan padeltennis kan indgå. Og så er vi jo tilfredse med, at vi har fået sat kommuneskatten ned med 0,6 %.”

Andreas Karlsen, Det Konservative Folkeparti:
”Vi er meget glade for den aftale om skattelettelser, vi har indgået. Og så er vi tilfredse med, at vi har skåret på administration og flyttet penge til kernevelfærd. Folkeskolen får et fagligt løft, unge under 18 år kan nu få et fritidsjob på plejehjemmene, og så skal vi drøfte politisk, om maden til plejehjemmene kan produceres tættere på beboerne. Der kommer flere penge til trafiksikkerhed på landet og i Ringsted by. Vi er også glade for, at vi skal i gang med sundhedshuset etape 2. Og endeligt er vi tilfredse med, at vi har fundet den nødvendige finansiering til etape 2 for udvidelsen af Ringsted Sport Center og penge til lys på kunstgræsbanerne ved sportscentret.”

Henrik Kjær, Enhedslisten:
”Det er en aftale med mange millioner til et velfærdsløft i kommunen. For os har det været afgørende, at der nu sker ændringer i børne- og familieafdelingen med et løft, der kan mærkes. Der er gang i en god udvikling på området, og vi ser meget frem til, at det bliver endnu bedre. Vi investerer også i folkeskolen, og det er vigtigt, at vi har en fælles folkeskole for så mange som muligt. Vi støtter også, at vi har fået lavet en aftale om en udjævning i vederlaget for udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd. Men vi er ikke glade for, at der nu skal bruges godt 273.000 kr. på vederlag til os politikere. De penge ville vi altså hellere have brugt til gratis til f.eks. pensionistsvømning i stedet for byrådsmedlemmerne selv.”

Britta Nielsen, Socialistisk Folkeparti:
”Det er et rigtigt børneforlig, og det har været vigtigt for os. Vi har sat penge af til at øge procentdelen af pædagoger i dagtilbuddene samtidig med at vi øger normeringerne gennem de midler vi får fra staten. Begge dele er vigtige for at vi kan forbedre kvaliteten i dagtilbuddene. På skoleområdet tror jeg vi skriver historie i Ringsted Kommune, idet vi har besluttet, at sætte et max på 24 elever i nye klasser fra efter sommerferien samtidig med, at vi giver mulighed for to-voksen ordning i eksisterende klasser med mere end 22 elever primært i fagene dansk og matematik. Alt sammen for at øge trivslen og fagligheden i folkeskolen til glæde for både elever og ansatte. Vi er også glade for at vi har sat flere penge af til Benløsegårdens SFO, så den forhåbentlig bliver en succes fra starten. Og sidst men ikke mindst har vi besluttet et nyt samarbejde mellem socialpsykiatrien og kommunens grønne guide om et naturpædagogisk projekt for psykisk sårbare i Ringsted Kommune”.

Torben Lollike, Radikale Venstre:
”Bedre normeringer i vores dagsinstitutioner, lavere klassekvotienter og indførelse af to-voksenordninger i vore folkeskoler er tre ting, der rammer lige ned i hjertet af klassisk radikal politik. De tiltag er jeg rigtig glad for. Som udvalgsformand på området ser jeg med stor tilfredshed på, at vi forhøjer den årlige pulje til cykelstier med to mio. kr. og trafiksikkerhedspuljen med yderligere 1,5 mio. kr. Endelig er jeg glad for, at det er lykkes at få sat 2,5 mio. kr. af til et Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov i 2022. Det var ikke så mange penge, som jeg havde håbet på, men forhåbentlig kan Klyngesamarbejdet Søskovlandet med disse penge arbejde videre og få deres projekt realiseret.”

Finn Andersen, Kristendemokraterne:
”Vi er glade for, at det er et enigt byråd, der står bag aftalen – det giver arbejdsro. Løftet til folkeskolen er vi virkeligt glade for. Og det er en godt initiativ, at vi nu skal til at arbejde med selvstyrende teams i dele af hjemmelejen – først i Benløse. Kvaliteten af vores dagtilbud styrkes med denne aftale, og vi er bl.a. godt på vej mod minimumsnormeringer. Det har også været vigtigt for os, at der kommer flere mobibber, så biblioteksdækningen af landområderne bliver bedre – det er et løft til vores landdistrikter. Vi er også meget tilfredse med, at skatten får et ordentligt nøk nedad. Og endeligt er det godt, at vi ikke skal til at have parkering i Klosterlunden, som der ellers havde været talt om”.

Lars Tegl Rasmussen, Ringstedlisten:
”Det er et godt forlig på flere måder. For de første, fordi kommuneskatten sættes ned med 0,6 %. Og så har vi også fået sat penge af til en pulje for ildsjæle i Ringsted- og Benløseområdet, og der er sat penge af til den nye kulturbio, når den kommer i gang. Vi sætter også gang i forsøg med mere lokalt baseret hjemmepleje i Benløseområdet. Endeligt har det været vigtigt for os, at der skal laves en plan for støjreduktion ved motorvejen.”

 

Pressefoto