Velfærden fastholdes på det nuværende niveau i Ringsted Kommune, og der investeres i bl.a. boliger og dagtilbud og renovering af sportsanlæg, meddeler Sorø Kommune. Dertil blev det besluttet, at videreudvikle kommunens nye store erhvervsområde Business Park Ringsted, der oplever stor interesse fra virksomheder, der gerne vil etablere sig i Ringsted. Det er nogle af hovedelementerne i budgetaftalen for 2022, som en række partier i Byrådet aftalte søndag aften.

Der er indgået budgetaftale for 2022 i Ringsted Kommune af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Byrådet skal endeligt vedtage budgettet på byrådsmødet til oktober.

”Byrådet har gennem snart mange år sikret en sund økonomi for Ringsted Kommune, og i sidste års budget satte vi penge af til mange nye tiltag og investeringer, som f.eks. et løft af folkeskoleområdet, så der fra i år er flere voksne pr. elev, og vi fandt råderum til at nedsætte skatten. I år har råderummet dog været mindre. Men jeg er glad for, at vi lander en budgetaftale, der sikrer, at vi fortsat investerer i fremtiden og fastholder den kommunale kernevelfærd uden besparelser. Samtidig har vi fundet penge til områder, hvor vi kan konstatere, at der er merudgifter som f.eks. på hele det specialiserede område og til den ændrede demografi på ældreområdet,” siger Borgmester Henrik Hvidesten om budgetforliget.

Investerer i fremtiden

Ringsted Kommune oplever i disse år en udvikling, hvor der kommer mange nye borgere og virksomheder til. Det betyder flere børn i kommunens institutioner, flere nye arbejdspladser og et behov for nye boliger og gode fritidsfaciliteter. Igennem de senere år, har Byrådet opsparet midler i den såkaldte Byudviklingsfond, som skal bruges til finansiering af byudviklingsprojekter. Udviklingen i Ringsted Kommune betyder, at forligspartierne har besluttet, at anvende midler fra puljen til flere nye tiltag, der over de kommende fire år sætter godt 70 mio. kr. af til byudviklingsprojekter:

  • Realisering af etape 2 i Business Park Ringsted (yderligere udvikling af det nye erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 35)
  • Boligudbygning af Hulemarken ved Køgevej
  • Renovering af idrætsanlæg
  • Investering i dagtilbud

Øgede udgifter til specialundervisning

En stigning i antallet af elever til kommunens specialundervisningstilbud betyder, at der i 2022 skal findes 10 mio. kr. på budgettet til det specialiserede område. Dertil kommer øgede udgifter til bl.a. botilbud og en ændret demografi på ældreområdet, der betyder, at der fremover vil være flere ældre i kommunen.

At flere har behov for specialundervisningstilbud er ikke unikt for Ringsted Kommune. Samme tendens ses i resten af landet. Det har dog ikke betydet, at kommunerne samlet set har fået tilskud til området i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen, der blev indgået tidligere på sommeren. Forligspartierne i Ringsted Kommune har derfor fundet pengene til specialområdet i budgetaftalen for 2022.

Forligspartierne har samtidig fastholdt det eksisterende velfærdsniveau. Dermed er der ikke vedtaget besparelser i den eksisterende service.  

Styrket rådgivning til de unge

Forligspartierne har ligeledes afsat godt en million til styrkelse af ungevejledningen i Ringsted Kommune. Kommunen har tidligere hjemtaget ansvaret for det såkaldte UU-arbejde (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Arbejdet har baggrund i de nationale uddannelsespolitiske målsætninger om at alle unge under 25 år i 2030 skal være i uddannelse eller beskæftigelse. Pengene på budgettet er sat af til at styrke vejledningen af de unge, så de hurtigere kan lande i den uddannelse eller det job, der er det rigtige for dem.

Lavere buffer i 2022

Størstedelen af pengene til finansiering af de tiltag, der ikke er finansieret af Byudviklingsfonden, finder forligspartierne ved at spare på den Tekniske Service Pulje og Investeringspuljen. Den Tekniske Service Pulje fungerer som buffer for at hindre budgetoverskridelser, hvis der opstår uforudsete udgifter. Bufferen i 2022 vil derfor være lidt lavere end tidligere år. Samtidig finder forligspartierne en del af besparelserne i Investeringspuljen, der finansierer tiltag, der på sigt kan tjene sig hjem. I den kommende budgetperiode er der ikke lige så mange af denne type tiltag, og derfor mindskes puljen i perioden.

Forligspartierne understreger, at budgetaftalen er indgået under forudsætning af, at aftalen ligger inden for rammerne af den samlede økonomiaftale indgået af regeringen og KL.

Partierne udtaler følgende i forbindelse med budgetaftalen for 2022:

Per Flor, Socialdemokraterne (A):

”Socialdemokratiet gik til forhandlingerne med håbet om, at der ikke kom yderligere skattenedsættelser, og det ønske fik vi opfyldt. Og så var det vigtigt for os, at den netop vedtagne budgetaftale ikke indeholdt serviceforringelser. Men vi må også erkende, at dette års budgetaftale ikke levnede mulighed for at imødese partiernes budgetønsker. Så på baggrund af de økonomiske rammer, kan Socialdemokratiet kun være tilfredse med det netop vedtagne budgetforlig.”

Torben Lollike, Radikale Venstre (B):

”I Radikale Venstre er vi glade for, at der er sat penge af til at sundhedsplejerskerne kan udvide og styrke den tidlige forebyggende indsats overfor alle udsatte gravide og småbørnsfamilier i Ringsted kommune. Det er et område som vi i tidligere i budgetforlig har prioriteret og med de afsatte 480.000 kr. hver år kan kommunen nu udvide indsatsen og sikrer børnenes udvikling helt fra første færd. Det har ligeledes været vigtigt for os, at vi med aftalen får håndteret kapacitetsudfordringerne på børnepasningsområdet i Jystrup både på den korte bane og på længere sigt.
Som formand for Klima- og Miljøudvalget er jeg desuden meget tilfreds med, at der med forliget er sat 6 millioner kr. af over to år til at løse nogle af de trafikale udfordringer, der opstår i myldretiden i rundkørslen ud for Outletcentret.”

Britta Nielsen, Socialistisk Folkeparti (F):

”I SF er vi glade for, at det i budgetaftalen er blevet muligt at fastholde velfærden og samtidig finde penge til håndteringen af flere ældre fremover samt til det specialiserede område. Vi er samtidig godt tilfredse med, at vi med aftalen fastholder fokus på at øge kvaliteten i folkeskolen, samt at vi får udvidet tilbuddet til unge om uddannelsesvejledning med to nye ungdomsuddannelsesvejledere. På anlægssiden er det vigtigt for os, at vi har fundet en løsning på det øgede børnetal i Jystrup og Benløse, hvor vi nu udvider de eksisterende dagtilbudsinstitutioner. Og til sidst vil vi fremhæve, at vi sætter stor pris på, at Ringsted Kommune skal være med i DK 2020, der skal hjælpe os med at nå kommunens klimamål i 2030.”

Finn Andersen, Kristendemokraterne (K):

”I Kristendemokraterne er vi glade for, at vi med budgetforliget fortsat kommer til at styrke folkeskolen, hvor der afsættes 10 mio. kr. til specialområdet. Derudover er det vigtigt for os, at der bliver sat gang i en støjundersøgelse af de trafikale forhold samt at vi fortsætter arbejdet med trafiksikkerhed særligt med henblik på at skåne de bløde trafikanter. Her har vi afsat 12 mio. kr. til cykelstiprojekter.

Jeg vil også fremhæve hensigtserklæringerne, hvor vi vil arbejde for at gennemføre en administrationsanalyse, hvor vi undersøger, på hvilke områder vi adskiller os fra andre kommuner. Det vil være afgørende for senere evt. at kunne sænke skatten. Derudover er jeg glad for, at vi har aftalt at arbejde videre med etablering af et værested for unge, samt at undersøge, hvordan forsøget med decentralisering af hjemmeplejen har fungeret og evt. kan udbygges til andre steder i kommunen.”

Daniel Nørhave, Dansk Folkeparti (O):

”I Dansk Folkeparti er vi glade for, at der er fundet midler til en tiltrængt udskiftning af altaner på Knud Lavard Centret (KLC). Samtidig er der fundet de nødvendige midler til udskiftning af taget i hal B i Ringsted Sport Center. Og så bliver det spændende at følge arbejdet med mulighederne for fremover at kunne tilbyde medarbejderne i Ringsted Kommune en 4 dages arbejdsuge, som vi har aftalt som hensigtserklæring.”

Klaus Hansen, Venstre (V):

”I Venstre er vi meget tilfredse med, at det igen med Venstre for bordenden er lykkedes at skabe et bredt budgetforlig med alle de partier, der ønsker at tage ansvar for kommunens fremtidige udvikling og økonomiske stabilitet. Vores fokus har været at undgå besparelser og serviceforringelser overfor kommunens borgere samtidig med, at vi fastholder en sund økonomi.

Herudover glæder det os, at der har været fuld opbakning til Venstres stærke ønske om at løse trafikproblemerne ved Ringsted Outlet, og vi er specielt glade for, at vi nu igangsætter arbejdet med at sikre tilstrækkelig vuggestue- og børnehavekapacitet i Benløse, Jystrup og Vigersted både på kort og langt sigt – og i et større perspektiv for hele kommunen.”

Henrik Kjær, Enhedslisten (Ø):

”I Enhedslisten er vi glade for, at vi har aftalt et budget uden serviceforringelser, og at det samtidig er lykkedes os at undgå skattelettelser, så vi i stedet kan bruge pengene på at udvikle velfærden. Vi vil særligt fremhæve, at der nu er sat penge af til et værested for unge, som gerne skulle starte op i 2022. Derudover er der fundet øgede ressourcer til borgerrådgiveren, som har været et vigtigt område for os. Samtidig har vi gjort en ekstra indsats for klimaet med flere lade-standere til el-biler. Selvom det ikke har været muligt at få med i dette års budgetaftale, vil Enhedslisten i fremtiden have fokus på at sikre tilstrækkeligt med plejeboliger i de kommende år.”

Foto: SDL