Ringsted Kommune og Movia har med inspiration fra det internationalt anerkendte BRT-koncept udarbejdet en række forslag, der kan reducere trængslen og forbedre bustrafikken i Ringsted. Det er tiltag, der bidrager til at sikre borgerne en stabil og god oplevelse af den kollektive transport.

Et nyt mulighedsstudie viser nu en række forslag til, hvordan borgerne i Ringsted kan få mere ud af den kollektive transport. Undersøgelsen tager udgangspunkt i det internationalt anerkendte BRT-koncept (Bus Rapid Transit) og er et samarbejde mellem Movia og Ringsted Kommune.

I Ringsted har det vist sig, at der er gode muligheder for at etablere BRT-inspirerede tiltag, som kan bidrage med både bedre fremkommelighed og attraktive stoppestedsmiljøer. Mulighedsstudiet viser forskellige tiltag, som kan gennemføres for at forbedre og effektivisere Ringsteds Kommunes absolut mest benyttede busrute; Linje 401A.

“Linje 401A er den mest benyttede busforbindelse i kommunen. Derfor har vi i Ringsted Kommune sammen med Movia undersøgt, hvordan ruten kan gøres endnu bedre, og det er der kommet en række gode forslag ud af. Vi vil over de kommende år se på mulighederne for at implementere nogle af forslagene, så borgerne får en endnu mere stabil og hurtig busforbindelse” siger Britta Nielsen, udvalgsformand for Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune.

BRT-inspirerede tiltag handler om at gøre busserne mere effektive ved at skabe et trængselsfrit forløb, der sikrer kortere rejsetid og høj pålidelighed. Det kan f.eks. indebære, at busser på dele af ruten kører i egen bane og prioriteres i lyskryds, så bussen undgår forsinkelser. Andre tiltag lægger vægt på at øge oplevelsen af et trygt og behageligt stoppested, der er integreret i det omkringliggende byrum. Det kan for eksempel være ventefaciliteter, siddemuligheder, god belysning, brede perroner og/eller niveaufri indstigning.

Flere strækninger i Ringsted er udfordret af trængsel i myldretiden i hverdagene. Det skaber køer og forsinker busser, så de har svært ved at overholde køreplanen.

Hurtigere busser til Benløse og Ringsted Station

Ringsted har udviklet sig meget i de seneste år, og byens centrum er blevet mere livlig med flere borgere og besøgende. Visionen med BRT-inspirerede tiltag i Ringsted er, at det skal være nemt, bekvemt og hurtigt at tage bussen ind til byen og stationen, så færre mennesker vælger at køre med bil igennem bymidten, hvilket giver plads til mere byliv og aktivitet.

Buslinje 401A transporterer 60 pct. af buspassagererne i Ringsted Kommune, binder Ringsted sammen fra nord mod syd og kan derfor betragtes som en livsnerve ind mod bymidten for beboerne i bl.a. Benløseparken. Buslinjen har stor betydning for beboere, studerende og pendlere til og fra Ringsted centrum, og der er dermed et potentiale i at fremme busruten yderligere, fordi forbedringer vil kunne tiltrække flere passagerer. Samtidig er der planlagte byudviklingsprojekter i Ringsted, som ligeledes vil nyde gavn af, at linje 401A har god fremkommelighed.

BRT-løsningerne forbedrer især områderne omkring Ringsted Station, så det bliver lettere at komme til og fra stationen. Ringsted Station er et trafikalt knudepunkt, og man vil kunne opnå væsentlige forbedringer her ved at prioritere busserne i udvalgte lyskryds, så busserne kan komme uden om trængslen. Derudover vil en opgradering af stoppestedsmiljøerne omkring Ringsted Station også medvirke til at forbedre adgangsforhold og give bedre ventefaciliteter for passagerne, med god sammenhæng til det omkringliggende bymiljø.

De BRT-inspirerede løsninger vil også kunne effektivisere området omkring Benløseparken, der kan bidrage til den igangværende byudvikling i området, og analyser har afdækket potentialet for at tiltrække flere passagerer fra Benløseparken, som kan medvirke til at fremtidssikre busbetjeningen i Ringsted.

Udvikling og udvidelser i Ringsted

Det er også interessant at undersøge muligheden for BRT-inspirerede tiltag i Ringsted, da byen forventes at ændre sig i de kommende år, når områderne ved eksempelvis Ringsted Outlet og Ringsted Campus udvides. Der sker en udvikling af detailhandlen i området omkring Ringsted, og derfor kan knudepunktet få en vigtig rolle.

“Vi er glade for samarbejdet med Ringsted Kommune om at udvikle løsninger i den kollektive transport med inspiration fra BRT-konceptet, som kan bidrage til en bedre busdrift i Ringsted. Linje 401A er især populær blandt de studerende på Ringsted Campus, og vi ser et potentiale i at forbedre Campus området, og sikre bedre forbindelser, der kan forbedre de unges muligheder for at benytte den kollektive transport” siger Per Gellert, plandirektør i Movia.

Det er hensigten med mulighedsstudiet, at det også kan bruges som grundlag for en eller flere ansøgninger til statslige puljer og tilsvarende puljeordninger med henblik på at sikre medfinansiering til de foreslåede løsningsforslag.

På udvalgsmødet den 15. juni 2022 har Ringsted Kommune taget mulighedsstudiet til efterretning.
Det er besluttet, at man ikke igangsætter anlægsmæssige ændringer i infrastrukturen på nuværende tidspunkt, idet Ringsted Kommune afventer færdiggørelse af omlægningsprojektet på Roskildevej, som også betjenes af 401A. Det er dog stadig muligt at gøre brug af løsningsforslagene fra Movias mulighedsstudie i forbindelse med andre igangværende projekter i Ringsted Kommune.

Mulighedsstudiet for BRT-inspirerede tiltag i Ringsted er ét ud af flere BRT-inspirerede samarbejder med sjællandske kommuner om at mindske trængsel ved at få flere til at benytte kollektiv transport. Movia har også etableret samarbejder med kommunerne i Helsingør, Holbæk, Hillerød og Køge.

Foto: JDL